Kdo políbí Terezu

ISBN: 
9788074331480
Rozsah: 
288 stran
Formát: 
130x200 mm
Vazba: 
pevná
Dostupnost: 
Skladem
Cena: 
259 Kč
âtrnáctiletá Tereza sv˘m atraktivním vzhledem pfiipomíná
exotickou krásku. O zájem klukÛ nemá nouzi,
jenomÏe...
Tereza Ïije u pûstounÛ, ktefií kromû ní vychovávají
je‰tû dal‰ích deset dûtí, a pfiestoÏe se se sv˘mi problémov
˘mi rodiãi nest˘ká, obãas je nucena ãelit rÛzn
˘m pfiedsudkÛm a posmû‰kÛm. Spfiádá sny tom, Ïe
jednou se stane slavnou zpûvaãkou a potká krásného
modrookého blonìáka, se kter˘m proÏije opravdovou
lásku…
KdyÏ se o prázdninách neãekanû kolem ní zaãne motat
naprosto úÏasn˘ kluk na ãtyfikolce, je z nûj nad‰
ená – tajemn˘ Matûj je pfiesnû takov˘, jakého si vysnila!
Je ale opravdu tak dokonal˘, jak se Tereza domnívá?
A nepfiinese jí spí‰e jenom zklamání a spoustu problémÛ?